Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen het volgende  verstaan:   Beveiligingsbedrijf: opdrachtnemer, lid van de Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven,  dat zich heeft verbonden tot het verrichten van installatie en onderhoud aan  (beveiligings)installaties; de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden.  Opdrachtgever: de wederpartij van het beveiligingsbedrijf, handelend in de uitoefening van een  beroep of bedrijf.  Installatie: Installaties gerelateerd aan inbraak, brand, toegangscontrole en communicatie in de  ruimste zin van het woord.  Overeenkomst: het geheel van de overeengekomen diensten en leveringen in verband met de  installatie of het onderhoud aan en het herstellen van storingen van installaties in de ruimste  zin. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
1.  Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten  tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever alsmede op alle offertes en  aanbiedingen die uitgegeven zijn door het Beveiligingsbedrijf. 
2.  Aanvullingen op of wijzigingen van deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen slechts  bindend zijn voor het Beveiligingsbedrijf, wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd. 
3.  Eventuele door de Opdrachtgever ingebrachte inkoopvoorwaarden of andere  voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
4.  Wanneer een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig mocht blijken of  vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 

Artikel 3. Verwerking van persoonsgegevens
1.         Opdrachtgever zal persoonsgegevens verwerken ten behoeve van E.B.T.C. BV voor zover  noodzakelijk voor uitvoering van de tussen partijen gesloten opdracht zoals vastgelegd  in de opdrachtbrief.   1.1       Opdrachtgever zal zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet‐ en regelgeving  op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming  persoonsgegevens en diens opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming  en verleent E.B.T.C. BV bijstand bij het voldoen aan deze wetgeving.   1.2       Opdrachtgever beveiligt de van E.B.T.C BV verkregen of ten behoeve van E.B.T.C. BV te  verwerken persoonsgegevens passend technisch en organisatorisch tegen verlies of  enige onrechtmatige verwerking.   1.3       In geval van een inbreuk op de beveiliging zoals bedoeld in het vorige lid, informeert de  opdrachtgever E.B.T.C. BV en uiterlijk binnen 12 uur.   1.4       Op alle persoonsgegevens die de opdrachtgever ten behoeve van E.B.T.C. BV verwerkt,  rust een geheimhoudingsplicht richting derden.   1.5       Uitsluitend na toestemming van E.B.T.C. BV is het de opdrachtgever toegestaan derden in  te schakelen bij de verwerking van persoonsgegevens.   1.6       Opdrachtgever verwijdert de van E.B.T.C BV verkregen of ten behoeve van E.B.T.C BV te  verwerken persoonsgegevens direct nadat de in dit artikel omschreven verwerkingen  zijn uitgevoerd en er ook anderszins geen verplichting voor de opdrachtgever meer  bestaat om de persoonsgegevens te verwerken.   
1.7       E.B.T.C BV is gerechtigd naleving van bovenstaande afspraken omtrent de verwerking  van persoonsgegevens bij opdrachtgever te controleren. De opdrachtgever is verplicht  hieraan zijn medewerking te verlenen.  

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst 
1.  Alle aanbiedingen en offertes van het Beveiligingsbedrijf zijn vrijblijvend, behalve  wanneer er een termijn voor aanvaarding is vermeld. 
2.  Wanneer er geen termijn voor aanvaarding is vermeld, vervalt het aanbod in ieder geval  na 30 dagen. 
3.  Wanneer het beveiligingsbedrijf kosten in rekening wenst te brengen voor het  uitbrengen van een offerte, brengt hij de Opdrachtgever hier vooraf van op de hoogte. 
4.  De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van het Beveiligingsbedrijf  van de aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever, of op het moment dat het  Beveiligingsbedrijf start met de uitvoering van de Overeenkomst Technische eisen 
5.  Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is  het Beveiligingsbedrijf er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de  technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land  waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het  gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door  de Opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de  normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de Opdrachtgever  nadrukkelijk te worden gemeld.  Monsters, modellen en voorbeelden 
6.  Indien door het Beveiligingsbedrijf een model, monster of voorbeeld is getoond of  verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van  aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of  voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform  het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 
1.  Het Beveiligingsbedrijf voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en  overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 
2.  Het Beveiligingsbedrijf heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst naar  eigen inzicht derden in te schakelen. 
3.  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, vergunningen en overige  bescheiden waarvan het Beveiligingsbedrijf heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn  voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs  behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan het Beveiligingsbedrijf ter  beschikking staan. 
4.  De Opdrachtgever dient zich maximaal in te spannen de uitvoering van de  Overeenkomst mogelijk te maken en te bevorderen. Tenzij anders is overeengekomen,  draagt de Opdrachtgever zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde aansluitingen,  energie, en hulpwerktuigen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de  Opdrachtgever. 
5.  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering franco bij de Opdrachtgever. De  opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze  aan hem worden afgeleverd. 
6.  Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van  informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden  opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle  aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 
7.  In het geval is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd,  kan het Beveiligingsbedrijf pas worden verplicht tot de uitvoering van een volgende fase,  wanneer de voorgaande fases door de Opdrachtgever goedgekeurd zijn en betaald  indien voor die fase één of meer separate facturen zijn gezonden. 
8.  Wanneer de start en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden  waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, kan het Beveiligingsbedrijf de voor hem  daaruit voortvloeiende schade op de Opdrachtgever verhalen. 
9.  Het Beveiligingsbedrijf zal de Opdrachtgever op zijn verzoek gedurende de looptijd  schriftelijk of mondeling rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de  Overeenkomst. 
10.      De Opdrachtgever draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem  verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen, berekeningen,  materialen, hulppersonen, leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem  goedgekeurde ontwerpen van het Beveiligingsbedrijf. 
11.      De Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen,  gereedschappen en onderdelen die op het werk zijn aangevoerd. 
12.     De Opdrachtgever vrijwaart het Beveiligingsbedrijf voor alle aanspraken van derden  verband houdende met schade die krachtens deze algemene voorwaarden voor  rekening van de Opdrachtgever komt, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken  op intellectuele en industriële eigendomsrechten. 

Artikel 7. Wijziging overeenkomst 
1.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke  uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen  het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever hierover in overleg treden. 
2.  Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de  Overeenkomst beïnvloeden. Het Beveiligingsbedrijf zal de Opdrachtgever hiervan op de  hoogte brengen. De Opdrachtgever kan zich in dat geval niet meer beroepen op de  oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn. 
3.  Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd om wanneer het uit de wijziging of aanvulling van de  Overeenkomst voortvloeiende meer‐ of minderwerk financiële consequenties heeft,  deze door te berekenen aan de Opdrachtgever. Het Beveiligingsbedrijf zal de  Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte brengen. 
4.  De verrekening van het meer‐ of minderwerk zal plaats vinden bij de einddeclaratie. 
5.  Het Beveiligingsbedrijf is niet bevoegd kosten voor meerwerk in rekening te brengen  wanneer de oorzaak van het meerwerk gelegen is in omstandigheden die het  Beveiligingsbedrijf te verwijten zijn. 
6.  Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd kostenverhogende omstandigheden waaraan een  wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, door te berekenen aan de Opdrachtgever. 
7.  Indien Het Beveiligingsbedrijf met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is het  Beveiligingsbedrijf niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Het  Beveiligingsbedrijf mag stijgingen in de kosten doorberekenen voor zover die het gevolg  zijn van buiten haar invloedssfeer gelegen omstandigheden of door verhoging van de  inkoopprijzen. 

Artikel 6. Leveringstermijn en voltooiing van de overeenkomst 
1.  Het Beveiligingsbedrijf zal zich inspannen de voltooiing van de Overeenkomst binnen de  opgegeven leveringstermijnen te realiseren. Een overeengekomen levertijd is geen  fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet‐tijdige aflevering  dient de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 
2.  Bij overschrijding, of dreiging van overschrijding van een leveringstermijn zal het  Beveiligingsbedrijf in overleg treden met de Opdrachtgever. 
3.  Het Beveiligingsbedrijf brengt de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de  voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever wordt geacht het  resultaat van de Overeenkomst te hebben aanvaard wanneer hij dat aan het  Beveiligingsbedrijf verklaart, of indien een dergelijke verklaring achterwege blijft, hij niet  binnen 5 werkdagen na de kennisgeving van het Beveiligingsbedrijf dat uitvoering van de  Overeenkomst voltooid is, schriftelijk van het tegendeel doet blijken. 
4.  Door de aanvaarding van de resultaten van de Overeenkomst gaat het risico voor de  installatie over op de Opdrachtgever. 

Artikel 8. Prijzen en betaling 
1.  Alle door het Beveiligingsbedrijf in offertes, aanbiedingen of Overeenkomsten vermelde  prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
2.  Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de Opdrachtgever  gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle  verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het  langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking  heeft op een latere factuur. 
3.  Het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat de installatie op  basis van nacalculatie wordt uitgevoerd. Het Beveiligingsbedrijf brengt in dit geval de  Opdrachtgever vooraf op de hoogte van het te hanteren uurtarief en de geschatte  materiaalkosten. 
4.  Tenzij anders is overeengekomen, kan het Beveiligingsbedrijf geheel naar eigen keuze de  verrichtte werkzaamheden in rekening te brengen door middel van voorschotnota’s,  tussentijdse declaraties en einddeclaraties. 
5.  Betaling van de door het Beveiligingsbedrijf ingediende voorschotnota’s dient voor de  aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaats te vinden. Betaling van de  overige declaraties dient binnen 14 dagen na verzending plaats te vinden. Bezwaren  tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op. 
6.  Indien de Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijnen aan zijn  betalingsverplichting heeft voldaan, is hij door het enkele verloop van die termijn in  verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is vanaf  dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen.  Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de door het  Beveiligingsbedrijf gemaakte, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten voor  invordering. 

Artikel 9. Garantie 
1.  Het Beveiligingsbedrijf garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van  ontwerp‐, materiaal‐ en fabricagefouten gedurende een periode van 365 dagen na  levering.  Niet onder de garantie vallen: Accu’s, harde schijven, batterijen.  Schades en storingen veroorzaakt door onheil van buiten zoals bijvoorbeeld  blikseminslag en schades als gevolg van aardstromen. 
2.  Gedurende de garantieperiode wordt defecte apparatuur indien op voorraad gratis  vervangen. 
3.  De op dat moment geleverde arbeid kan door het beveiligingsbedrijf in rekening worden  gebracht en valt niet onder de garantie. 
4.  Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de installatie een gebrek  vertoont, is het Beveiligingsbedrijf verplicht binnen 48 uur nadat de Opdrachtgever hem  het gebrek heeft gemeld aan te vangen met de herstelwerkzaamheden. 
5.  Zaken die plegen te worden ingebouwd of gemonteerd worden ter plaatse gerepareerd,  alle andere zaken dienen bij het Beveiligingsbedrijf ter reparatie te worden aangeboden. 
6.  Het Beveiligingsbedrijf kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op  bezwaren stuit. 
7.  De Opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de  koopovereenkomst vorderen indien:  ‐    Het Beveiligingsbedrijf meerdere pogingen heeft gedaan om een zelfde gebrek te  herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is  om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of  ‐    de installatie zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de  overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomen, gezien haar  geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt. 
8.  Bij gebreken die onder de garantie vallen en die zich later dan 365 dagen na aflevering  voordoen, dient Opdrachtgever aan te tonen dat het gebrek zich heeft voorgedaan  binnen de garantietermijn. 
9.  De garantie vervalt indien:  het gebrek bij oplevering van de installatie reeds waarneembaar aanwezig was en de  Opdrachtgever op dat moment geen herstel bedongen heeft;  het type‐ of serienummer van een product is verwijderd of gewijzigd; het gebrek het  gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud door de Opdrachtgever;  zonder toestemming van het Beveiligingsbedrijf, door of in opdracht van de  Opdrachtgever wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan de installatie;   het gebrek het gevolg is van normale slijtage;  het gebrek volgens de Overeenkomst of de overige bepalingen van deze algemene  leveringsvoorwaarden voor rekening komt van de Opdrachtgever;  de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf onvoldoende in de gelegenheid stelt het  gebrek te verhelpen. 
10.      Om aanspraak te kunnen maken op herstel dient de Opdrachtgever het  Beveiligingsbedrijf terstond schriftelijk op de hoogte te brengen van het geconstateerde  gebrek. 
11.      De in het kader van dit artikel vervangen gebrekkige onderdelen worden het eigendom  van het Beveiligingsbedrijf. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 
1.  Voor gebreken in de geleverde installatie of tekortkomingen in dienstverlening geldt de  garantie zoals omschreven in deze voorwaarden. 
2.  Ter zake van de geleverde installatie en diensten is de aansprakelijkheid van het  Beveiligingsbedrijf beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering,  voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de  verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de  aansprakelijkheid beperkt tot de     factuurwaarde. In geen geval is het Beveiligingsbedrijf aansprakelijk voor enige vorm van  indirecte of gevolgschade. 
3.  Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of  bewuste roekeloosheid van het Beveiligingsbedrijf of haar medewerkers. 
4.  Iedere aansprakelijkheid vervalt één jaar na levering van de producten of diensten waar  de schade mee samenhangt. 

Artikel 11. Overmacht 
1.  Wanneer blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor het Beveiligingsbedrijf ten  gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is het Beveiligingsbedrijf  gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van  een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan Opdrachtgever van de  omstandigheden die de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken. 
2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende  oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het Beveiligingsbedrijf geen invloed kan  uitoefenen, doch waardoor het Beveiligingsbedrijf niet in staat is de verplichtingen na te  komen. Werkstakingen in het Beveiligingsbedrijf worden daaronder begrepen. 

Artikel 12. Intellectueel eigendom 
1.  De rechten van intellectuele eigendommen op alle documenten zoals tekeningen,  afbeeldingen, technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een  aanbieding, offerte of de Overeenkomst tot stand zijn gebracht, berusten bij het  Beveiligingsbedrijf. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke  toestemming van het Beveiligingsbedrijf deze documenten te verveelvoudigen,  openbaar te maken of aan derden te verstrekken. 
2.  Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de  Opdrachtgever alle tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste  verzoek van het Beveiligingsbedrijf retour te zenden of te vernietigen. 

Artikel 13. Zekerheid en eigendomsvoorbehoud 
1.  Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf er redelijkerwijs  niet op kan vertrouwen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting zal nakomen,  kan hij zekerheid bedingen. Het Beveiligingsbedrijf is, zolang de zekerheidstelling  uitblijft, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de  Overeenkomst te ontbinden. 
2.  De door het Beveiligingsbedrijf geleverde installatie blijft het eigendom van het  Beveiligingsbedrijf totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met  het Beveiligingsbedrijf gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:  ‐    de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;  ‐    de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door  het Beveiligingsbedrijf verrichte of te verrichten diensten;  ‐    eventuele vorderingen wegens niet‐nakoming door de Opdrachtgever van (een)  koopovereenkomst(en). 
3.  De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst  door het recht van het land van bestemming van de betreffende installatie, indien dit  recht gunstiger voor het Beveiligingsbedrijf is, tenzij het Beveiligingsbedrijf anders  bepaald. 
4.  De door het Beveiligingsbedrijf afgeleverde installatie, die krachtens lid 1 onder het  eigendomsvoorbehoud vallen, mag slechts in het kader van een normale  bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Opdrachtgever niet bevoegd  de installatie te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 
5.  Op afgeleverde installatie die door betaling in eigendom van de Opdrachtgever is  overgegaan en zich in handen van de Opdrachtgever bevindt, behoudt het  Beveiligingsbedrijf zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in  art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit  artikel genoemde, die het Beveiligingsbedrijf uit welke hoofde dan ook tegen de  Opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten  aanzien van door het Beveiligingsbedrijf geleverde installatie welke door de  Opdrachtgever is bewerkt of verwerkt, waardoor het Beveiligingsbedrijf haar  eigendomsvoorbehoud heeft verloren. 
6.  Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat  dat hij zulks niet zal doen is het Beveiligingsbedrijf gerechtigd afgeleverde installatie  waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever of  derden die de installatie voor     de Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De Opdrachtgever is  verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van  het door hem verschuldigde per dag. 
7.  Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde installatie willen  vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht het Beveiligingsbedrijf zo snel als  redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 
8.  De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van het Beveiligingsbedrijf:  ‐    de onder eigendomsvoorbehoud geleverde installatie te verzekeren en verzekerd te  houden tegen brand‐, ontploffings‐ en waterschade en tegen diefstal en de polis van  deze verzekering ter inzage te geven;  ‐    alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder  eigendomsvoorbehoud geleverde installatie te verpanden aan het Beveiligingsbedrijf op  de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;  ‐    de vorderingen die de Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het  doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door het Beveiligingsbedrijf geleverde  installatie te verpanden aan het Beveiligingsbedrijf op de manier die wordt  voorgeschreven in art. 3:239 BW;  ‐    de onder eigendomsvoorbehoud geleverde installatie te merken als het eigendom  van het Beveiligingsbedrijf;  ‐    op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die het  Beveiligingsbedrijf ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de  installatie wil treffen en welke de Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale  uitoefening van haar bedrijf. 
9.  Het eigendom van de installatie en de overige geleverde materialen gaat pas over op de  Opdrachtgever, wanneer hij al hetgeen op grond van enige overeenkomst met het  Beveiligingsbedrijf verschuldigd is, heeft voldaan. 
10.      De Opdrachtgever is gehouden tot een zorgvuldige behandeling van de installatie en de  overige geleverde materialen en heeft niet het recht deze te bezwaren of te verpanden,  zolang hij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens het Beveiligingsbedrijf heeft  voldaan. 

Artikel 14. Geheimhouding 
1.  Het Beveiligingsbedrijf, de Opdrachtgever alsmede de door één der partijen in het kader  van de opdracht ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding  van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of  uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de  andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
2.  Een in het kader van de Overeenkomst tot stand gebracht beveiligingsplan wordt in  ieder geval als vertrouwelijke informatie beschouwd. 

Artikel 15. Ontbinding, opschorting, annulering 
1.  Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of  de Overeenkomst te ontbinden, indien:  de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is  verleend de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig  nakomt; na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf ter kennis gekomen  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever haar  verplichtingen niet zal nakomen;  het Beveiligingsbedrijf de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd  heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel  onvoldoende is.  In de genoemde gevallen is het Beveiligingsbedrijf: bevoegd de verdere uitvoering van  de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te  gaan, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. 
2.  Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal  waarvan het Beveiligingsbedrijf zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of  zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst  onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat  nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan  worden gevergd, is het Beveiligingsbedrijf bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
3.  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van het  Beveiligingsbedrijf op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien het  Beveiligingsbedrijf de uitvoering van de Overeenkomst opschort, behoudt hij zijn  aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 
4.  Indien Opdrachtgever na 2 dagen de opdracht annuleert is het beveiligingsbedrijf  gemachtigd 50% van de totaal factuur in rekening te brengen. Bij geen annulering en het  blijkt dat werk niet uitgevoerd kan worden is het beveiligingsbedrijf gemachtigd 100% in  rekening te brengen. 

Incassokosten 
1.  Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan  komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van  voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever, waaronder ook vallen de  kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een  schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de Opdrachtgever  ingeval van tekortkoming verschuldigd:  ‐ over de eerste Euro 2.950,‐ 15%  ‐ over het meerdere tot Euro 5.900,‐ 10%  ‐ over het meerdere tot Euro 14.748,‐ 8%  ‐ over het meerdere tot Euro 58.990,‐ 5%  ‐ over het meerdere 3%  Indien het Beveiligingsbedrijf aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook  deze voor vergoeding in aanmerking. 
2.  De Opdrachtgever is jegens het Beveiligingsbedrijf de door het Beveiligingsbedrijf  gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog  zijn. Dit geldt alleen indien het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever met betrekking  tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een  gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat  waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt  gesteld. 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen 
1.  Op elke Overeenkomst tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing. 
2.  Alle geschillen tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting  worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Blijf up-to-date en schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Adres


Ceresweg 20A

8938 BG Leeuwarden

058 845 71 00